Gŵyl Lenyddiaeth Plant Pen-Y-Bont Ar Ogwr

Bridgend Children's Literature Festival 2023

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 20ed Mai i Sul 4ed Mehefin, diolch i gefnogaeth ariannol gan Cyngor Celfyddydau CymruLlywodraeth Cymru a Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yr wyl bythefnos o hyd, a fydd yn cymryd lle yn y Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, Neuadd y Gweithwyr BlaengarwParc Gwledig Bryngarw a llyfrgelloedd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, yn gobeithio ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen ymhlith plant a phobl ifanc, trwy ddod â llyfrau yn fyw a dathlu llenyddiaeth ac adrodd straeon yn ei holl ffurfiau.

Bydd digwyddiadau’n cynnwys sgyrsiau gan awduron a barddoniaeth, cerddoriaeth fyw, sioeau hud, sesiynau dawns a symud, gweithdai ysgrifennu creadigol, llwybrau awyr agored, dangosiadau sinema, celf a chrefft, a chyfleoedd i ddysgu am ddarlunio. Perfformiadau theatr cynhwysol gan y rhai sydd wedi cael canmoliaeth uchel Chickenshed, ac ymweliadau gan Connor Allen, Bardd Plant Cymru 2021-23, a darlledwr Cymreig Roy Noble OBE Bydd hefyd yn rhan o’r rhaglen fywiog ac amrywiol o ddigwyddiadau ar gyfer ysgolion a theuluoedd.

Bydd gweithgareddau allgymorth eraill yn cynnwys ymweliad gan Awen ac ymarferwyr creadigol i sesiynau teulu ‘Chi a Fi’ Carchar Parc. Mae’r sesiynau hyn yn rhan o’r carchardai Muriau Anweledig Cymru menter i gefnogi carcharorion i gynnal cysylltiadau cryf gyda’u plant.

Bydd yna hefyd gystadleuaeth barddoniaeth a ‘creu cymeriad’ yn rhedeg drwy gydol yr ŵyl, gan roi cyfle i dalent lleol ffynnu, a chyfle i blant ennill gwobrau gwych.

Eglurodd Prif Weithredwr Awen, Richard Hughes, fel rhan o ymrwymiad yr elusen gofrestredig i chwalu’r rhwystrau a allai atal pobl rhag cael mynediad i’r celfyddydau a diwylliant ac ymgysylltu â nhw, bydd digwyddiadau’r ŵyl naill ai’n rhad ac am ddim neu’n rhad iawn.

“Ein huchelgais yw creu digwyddiad blynyddol gwirioneddol gynhwysol sy’n arddangos pob math o lenyddiaeth plant, ond gan ganolbwyntio’n benodol ar yr iaith Gymraeg, awduron Cymraeg newydd a sefydledig, pobl o’r mwyafrif byd-eang a’r rhai sydd â nodweddion gwarchodedig eraill a phrofiad byw, y byddwn yn edrych i adeiladu arno flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, am eu cyllid, ond hefyd ein sefydliadau partner Llenyddiaeth CymruCyngor Llyfrau CymruGwyliau Llên Plant  a’r Asiantaeth Ddarllen am eu cefnogaeth barhaus.”

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Goode, Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Rydym yn falch o allu cyflwyno’r ŵyl hon trwy ein partneriaeth ag Awen, ynghyd â chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

“Mae’r Ŵyl Llên Plant yn argoeli i fod yn rhaglen ragorol o ddigwyddiadau, sy’n cwmpasu nid yn unig llenyddiaeth, ond cerddoriaeth, dawns a llawer mwy – gan eu cyflwyno i deuluoedd ac ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol.

“Trwy dynnu sylw at awduron, artistiaid Cymreig, yn ogystal â phobl greadigol eraill, gallwn ysbrydoli a goleuo’r ffordd ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

“Rydym yn sicr y bydd yr ŵyl yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei gweld yn datblygu.”

Gellir archebu pob digwyddiad ymlaen llaw drwy wefan tocynnau Awen: www.awenboxoffice.com/whats-on

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe